GLOSSARY OF CHINESE TERMS

John Fitzgerald, BIG WHITE LIE: CHINESE AUSTRALIANS IN WHITE AUSTRALIA
(Sydney : UNSW Press 2007)

As far as possible all personal, institutional and place names are rendered as they were best known in their own time, in most cases through an English rendering of a Cantonese pronunciation. Mandarin pinyin spellings are presented in italics. This remains a work in progress. Where no Chinese characters are entered it is generally because they have yet to be identified. Special thanks to Kuo Mei-fen for assistance.

A Chuey James. See: Chuey James.

Ah See James. See: See James.

Ah See John. See: See John.

Ah Ket William [Mai Xixiang] 麥錫祥

Ah Mouy Louis [Lei Yamei] 雷亞妹

Aiguobao 愛國報

Aozhou ji nantaipingyang qundao tongzhi zhuyue banshichu 澳洲暨南太平洋群島駐粵辦事處

Aozhou niuxiuwei xueli zhonghua zongshanghui 澳洲鳥修威雪梨中華總商會

Aozhou zongzhibu zhuyue banshichu 澳洲總支部駐粵辦事處

Baohuanghui 保皇會

Bew George Kwok. See: Kwok Bew George.

Bo On Tong [Baoantang]. 保安堂

Cai Tingkai 蔡廷凱

Cai Xing. See: Choy Hing

Canton [Guangzhou] 廣州

Chan Albert

Chan Henry [Chen Minxi] 陳民熙

Chan On Yan [Chen Anren] 陳安仁

Chang Shen county. See: Chang Sheng county.

Chang Sheng county [Zengcheng] 增城縣

Chang Arthur Lock [Zeng Jiale] 鄭嘉樂

Changsha 長沙

Chaojia Teacher's College

Chee Kong Tong [Zhigongtang] 致公堂

Chen Guofu 陳果夫

Chen Jiongming 陳炯明

Chen Renyi 陳任一

Chen Yansheng 陳炎生

Chen Yaoyuan 陳耀源

Cheng C.L.

Cheng Zhonghuan 陳仲恒

Cheong Cheok Hong [Zhang Zhuoxiong] 張卓雄

Chiang Kaishek [Jiang Jieshi] 蔣介石

Chikan 赤坎

Chin Mei village [Cunmo] 村末

Chong Luke [Zeng Lu] 鄭祿

Chou Chong

Chow S.F.

Chow Sam

Chow Toong Yung [Zhou Tongyang] 周通揚

Chow Vivian [Zhou Chenggui] 周成貴

Chow Yum

Choy Chong [Cai Chang] 蔡昌

Choy Hing [Cai Xing] 蔡興

Deyubu 德育部

Chuey James A. [Huang Zhu] 黃柱 (黃柱穩)

Chuk Sau Yuen [Zhuxiuyuan] 竹秀園

Chun Phillip Lee. See: Lee Chun Phillip.

Chung family [Zhen]

Chung Wah Association 中華公會

Chung Wah Store

Chung Yi Wo [Zhongyihe] 仲義和

Ci Xi Empress Dowager 慈禧太后

Cum Ling

Dah Sun [Daxin] 大新有限公司

Daoguang Emperor 道光皇帝

Daqingguo 大清國

Dongheng Street
Fong Sam

Doongchang Lin Yik Tong [Dongzeng lianyitang] 東增聯義堂

Doong Goong county [Dongguan xian] 東莞縣 See also: Tung Kuan county

Duk Kwong Sue. See: Kwong Sue Duk

Fatt Kwan Hong [Guan Kangqi] 關康祺

Fay Harry [Lei Miaohui] 雷妙輝

Foo Yan Man Ser Kwong Fook Hui [Furen wenshe guangfuhui] 輔仁文社光復會

Gee Tock. See: Wong Tock Gee

Gee Hing. See: Yee Hing.

Gockchin Philip [Guo Quan] 郭泉

Gocklock James [Guo Le] 郭樂

Gockson William [Guo Shun] 郭順

Goming county [Gaoming] 高明縣

Gongsi 公司

Gooey Ling

Gooey Poon. See: Poon Gooey

Goon Ping & Co 公平號

Goyou county [Gaoyao] 高要縣

Gu Jichang. See: Yan Jichang

Guan Shuangxia

Guan Zutang

Guangdong. See: Kwangtung

Guangxu Emperor 光緒皇帝

Guo Qinghe 郭清河

Guomin banyuekan 國民半月刊

Guomin huiyi 國民會議

Guxiang 古鄉

Gwong Seung [Guangshang] 光商

Hakka [Kejia] 客家

Hatien

He Xianning 何香凝

Heungmoi village [Hengmei] 恆美鄉

Heungshan county [Xiangshan] 香山 縣 See also: Zhongshan county

Hi Ton Road

Hing Thomas Yee. See: Yee Hing Thomas.

Hoiping county [Kaiping xian] 開平縣

Hong Fook Tong [Honfutang] 洪福堂

Hong Kong [Xianggang] 香港

Hong Yuen General Store [Fengyuan hao] 逢源號

Hong Xiuquan 洪秀全

Hongmen 洪門

Hoong Cheong

Hoong Nam P. H. [Wu Hongnan] 伍鴻南

Houng Lee

Howqua

Huang Dezhi. See: Wong Tock Gee

Huang Bingnan. See: Wong Poon Narm

Huang Yi

Huashang huishe 華商會社

Huiguan 會館

Huiyang county 惠陽縣

Hunan 湖南

Hung Men. See: Hongmen.

Hung Wu. See: Hung Chuen-fook

Hung Chuen-fook [Hong Chunfu] 洪全福

Huo Qingtang

Jan Gwong [Zhenguang] 真光

Jang Hing Loong

Jar Man

Jinshanding 金山丁

Johnson Sun 孫俊臣

Kai Koon

Kang Youwei 康有為

Kangxi Emperor 光緒皇帝

Kee Sang. See: Chen Yansheng

Ket Gee Ming [Chen Zhiming] 陳志明

Ket William. See: Ah Ket William

Khang Hsi. See: Kangxi Emperor

King Jessie

King Stephen [Zhong Xiu] 荊秀

Kok Loo Club

Kong Chew [Gangzhou] 岡州

Kongsi [Gongsi] 公司

Kuo Min Tang [Guomindang] 國民黨

Kuo Mei-fen 郭美芬

Kwan Ti [Guandi] 關帝

Kwan Hong Kee. See: Young Percy

Kwangtung [Guangdong] 廣東

Kwok Bew George [Guo Biao] 郭標

Kwong Sang [Guangsheng]

Kwong Sing & Co [Guangxing hao] 廣興號

Kwong Tiy [Guangtai]

Kwong Sue Duk [Kuang Shide] 鄺士德

Lai Chi-kong [Li Zhigang] 黎志剛

Lee Chun Phillip [Li Chun] 李春

Lee Fook

Lee Moy Sisters

Lee Soon

Lee Charles (Snr) [Li Minzhou] 李敏周

Lee Charles Cheng-Che [Li Chengji] 李承基

Lee Percy [Li Xiangbo] 李襄伯

Lee Tam Tuck [Li Tande] 李譚德

Lee W.R.G. [Li Yihui] 李益徽

Lee William [Li Yuanxin] 李元信

Leong Eunice

Leong Evens [Liang Qiwen] 梁綺文

Leong Goong

Leong Kunhe [Liang Kunhe] 梁坤和

Leong Maurice [Liang Guoxiang] 梁國祥

Leong Wailum [Liang Weilan]

Lew Got-chee [Liu Yuechi] 劉月池

Lew Shing Arthur [Liu Runlin] 劉潤林

Lew Shing Athol

Lew Shing Edna

Lew Shing Freda

Lew Shing Hazel

Lew Shing William

Lew Qing [Liu Qing] 劉慶

Li Zhisui 李志綏

Liang Chi-chao. See: Liang Qichao

Liang Qichao 梁啟超

Liangdu 良都

Liangshan 梁山

Liao Zhongkai 廖仲凱

Lin Yik Tong [Lianyitang] 聯益堂

Lin Yungai 林雲陔

Ling Ying Association [Ningyang huiguan] 寧陽會館

Lingnan Christian College [Lingnan daxue] 嶺南大學

Thomas Yee Hing [Liu Ruxing] 劉汝興

Liu William [Liu Guangfu] 劉光福

Lew Hiu-Jan [Liu Xiji] 劉希簪

Liu Xiji 劉希績 (possibly Liu Hiu-Jian 劉希簪)

Liu Xizuan 劉希纘

Lo Hui-min [Luo Huimin]

Loolong George

Loolong William

Loong Hung Pung [Long Xingbang] 龍興邦

Louie Mew Fay. See: Fay Harry

Lowe Kung Meng [Liu Guangming] 劉光明

Ma Ying-piu [Ma Yingbiao] 馬應彪

Ma Quanliang 馬全亮

Mac Cuu

Mah Ket

Man Ning [Wanneng] 萬能

Man Sarah Ti See. See: Ti See Man Sarah

Mao Zedong 毛澤東

Minguobao 民國報

Moi Park Ling

Mook Sing (possibly Moy Sing John)

Mouy Louis Ah. See: Ah Mouy Louis

Moy Sing John [Mei Dongxing] 梅東星

Nam Poon Shoong [Nanpanshun] 南番順

Nam P.H. Hoong [Wu Hongnan] 伍鴻南

Nam Ping [Ye Bingnan] 葉炳南

Namhoi county [Nanhai] 南海縣

Nanhai county. See: Namhoi county

Nanking Road [Nanjing lu] 南京路

O'Ben. See: Ou Bin

On Yik Lee [Anyili] 安益利號

Ou Bin 歐彬

Overseas Chinese School Fiji [Huaqiao xuexiao] 華僑學校

Panyu county 番禺縣. See also: Poon Yu county.

Pingdenglun 平等論

Pingdengshuo 平等說

Pingyuan county 平遠縣

Poon Guey [Pan Ru] 潘如

Poon Ming. See: Poon Sum.

Poon Sum. [Pan Sen] 潘森

Pung Loong Hung. See: Loong Hung Pung

Poon Yu county. See: Panyu county.

Qing Dynasty 清朝

Que Sam

Quen Jah (possibly James Chuey)

Quong Tart [Mei Guangda] 梅光達

Quoy Gilbert. See: Yip Ting Quoy Gilbert.

Sam Yap [Sanyi] 三邑

Sang On Tiy [Shengantai] 生安泰

See Yap [Siyi] 四邑

See James [Xie Zantai] 謝纘泰

See John 謝日昌

See Thomas [Xie Zixiu] 謝子修

Seeto Kun [Situ Kun]

Seeto Kwan [Situ Guan] 司徒管

Shang Caleb

Shanghai 上海

Shekki [Shaqi] 石岐

Shen Congwen 沈從文

Shunde county 須德縣 See also: Soon Tack

Sin Wan Pao [Xinwenbao] 新聞報

Sincere [Xianshi gongsi] 先施公司

Sing John Moy. See: Moy Sing John

Sing William

Song King (possibly Stephen King)

Soon Tack county. See: Shunde county

St Theresa's Yang Qing School Fiji [Yangzheng xuexiao]

Sun Hung Kee. See: Stephen King

Sun Sun [Xinxin] 新新公司

Sun Yatsen [Sun Zhongshan] 孫中山

Sun Yatsen University [Zhongshan daxue] 中山大學

Sun Hui county. See: Sunwai county.

Sunwai county [Xinhui] 新會縣 See also: Sun Hui county.

Tai Yick [Taiyi] 泰益

Taiping 太平天國

Tan Sitong 譚嗣同

Tang Caichang 唐才常

Tang Caizhi 唐才質 (also Tong Chai-chih)

Tart Quong. See: Quong Tart

The Sun Company [Daxin gongsi] 大新公司

Ti See Man Sarah

Tientsin [Tianjin] 天津

Tim Young Fruit Co. [Taiyang guolan] 添楊果欄

Tisang [Taishang]

Tock Gee. See: Wong Tock Gee

Toishan county [Taishan] 台山 縣

Tong [Tang] 堂

Tong Chai-chih. See: Tang Caizhi

Tongmenghui 同盟會

Tongzhi Emperor 同治

Tse Tsan Tai. See: See James.

Tseng Kuo-fan [Zeng Guofan] 曾國藩

Tseng Marquis [Zeng Jize] 曾紀澤

Tung Kuan county. See: Doong Goong county.

Tung Wah Hospital [Donghua yiyuan] 東華醫院

Tung Wah News [Donghua xinbao] 東華新報

Tung Wah Times [Donghua bao] 東華報

U Tsing [Yu Qiong] 余 瓗

Wai Lee

Wai Sun

Wai John Young [Zhou Rongwei] 周容威

Wan Yun Long

Wang Jianhai 王建渙

Wang K.F

Way Kee 維記

Way Lee [Ye Shouhua] 葉繡華

Wing On [Yongan] 永安

Wing Sang [Yongsheng] 永生

Wing Tiy [Yongtai] 永泰

Wing John

Wing Peter Yee. See: Yee Wing Peter

Wingchongti [Yongchangtai]

Wong Chee. See: Wong Poon Narm

Wong Loysing [Huang Laishun] 黃來須

Wong Poon Narm [Huang Bingnan] 黃煥南

Wong Samuel [Huang Laiwang] 黃來旺

Wong Tock Gee [Huang Dezi] 黃德滋

Wong Yue-kong [Huang Yougong] 黃右公

Wong Yung Ho [Wang Ronghe] 王榮和

Wu Hongnan. See: Hoong Nam P. H.

Wu Tongsheng

Xiaoguo 小國

Xie Danhan

Xie Liangong

Xie Yongguang

Xinhui county. See: Sunwai county, Sun Hui county.

Xingzhonghui 興中會

Yan Jichang 顏繼昌

Yee Gatping [Ye Jiping]

Yee Hing (fraternity) [Yixing gongsi] 義興公司

Yee Hing Thomas [Liu Ruxing] 劉汝興

Yee Wing Peter [Yu Rong] 余榮

Yet Henry

Yeung Ku Wan [Yang Quyun] 楊衢雲

Yeung Lee

Yik Bow

Yip Allen 葉德民

Yip Ting Quoy Gilbert [Ye Tinggui] 葉同貴

Yong C.F. [Yang Jinfa] 楊進發

Young Percy. See: Fatt Kwan Hong

Young W. Gock

Yu Jinrong 余錦榮

Yu Dr John [Yu Senmei] 余森美

Yu Junxian 余俊賢

Yum Tak Tong [Yindetang] 蔭德堂

Yung Luther

Yung Sam

Yung Vivian. See: Chow Vivian

Yung Wing [Rong Hong] 容閎

Zhaoqing 肇慶

Zhigongtang. See: Chee Kong Tong

Zhong Xiu

Zhongguo hangkong tongzhihui 中國航空同志會

Zhonghuaguo 中華國

Zhongshan county 中山縣 See also: Heungshan county

Zhu Jiahua

Zoing Chong

Zongli Yamen 總理衙門


Last updated: 1 August 2007