http://arrow.latrobe.edu.au:8080/vital/access/manager/Index ${session.getAttribute("locale")} 5 Shaanxi jinnian chutu de shuiniu yicun ji Zhongguo bentu Shuiniu de jinhua (Buffalo remains unearthed from Shaanxi in recent years and the evolution of indigenous buffalo in China) (in Chinese) http://arrow.latrobe.edu.au:8080/vital/access/manager/Repository/latrobe:23985 Wed 09 Dec 2015 22:34:53 EST ]]>